ANBI informatie

ANBI-informatie

De stichting “Onderwijs Bevordering Noord-West Tanzania (Shoma) is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. De benodigde informatie voor deze registratie vindt u hier onder.

Naam van de stichting”: Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania” . Voor de herkenbaarheid wordt deze stichting kortweg “Shoma” genoemd.

Het kenmerk nummer is:RSIN 8143.90.249

De stichting is te bereiken via: info@shoma.nl  of via het secretariaat : Beekforelstraat 17 7559HC Hengelo.

Het bestuur bestaat uit: Dhr. H.J. Bargeman (voorzitter), Mevr. M. Bigirwamungu (secretariaat), Dhr. A. Bargeman (penningmeester) , Dhr. En Mevr. Niestijl (bestuursleden)

Doelstelling: De stichting heeft zich ten doel gesteld om kansarme kinderen in de gelegenheid te stellen een lagere school te bezoeken in een ruime omgeving rond Rubya. De kans arme kinderen zijn voor een groot gedeelte aids-wezen. In 2005 gingen 40 kinderen naar de lagere school. Tot en met 2013 is dit aantal uitgebreid tot 350 kinderen. Hiervan is ca. 60% meisje en 40% jongen.

Daarnaast wordt incidenteel ook hulp geboden in de vorm van schoolmiddelen, toiletten en watervoorziening.

In 2012 zijn de eerste activiteiten gestart om een lagere school te stichten. Deze Engelstalige lagere school is noodzakelijk omdat de kwaliteit van het reguliere onderwijs te laag is. De overige lagere scholen zullen profiteren van deze lagere school, omdat  vanuit deze lagere school ondersteuning aan de reguliere scholen gegeven zal worden in de vorm van opleiding onderwijzend personeel en levering van lesmateriaal. De school zal na 5 jaar selfsupporting moeten en kunnen zijn.

Beloningsbeleid bestuursleden /vrijwilligers: Er worden geen onkosten vergoedingen verstrekt.

Download hier: